تبلیغات
شبکه 20 شبکه خانواده

فرکانس جدید شبکه 20 TV

 

http://www.blogsky.com/users/blogs/logo/20tviran.gif
دوستداران شبکه ی 20TV می توانند این شبکه را بر روی فرکانس زیر دریافت نمایند.
ماهواره:هاتبرد
فرکانس:11179
قطب:h  افقی
سیمبل ریت:27500
درجه 3/4

-----------------------------------------------

شبکه 20tv بر روی ماهواره یوروبرد 9 با مشخصات زیر:
11919
v
27500
3/4


 

ادامه مطلب فرکانس جدید شبکه 20 TV